ព្រះគាថាអាថ័នសម្រាប់ដាស់គ្រប់យ៉ាង |God Keatha Athan for waking up everything

0 Просмотры
Издатель
ព្រះគាថាអាថ័នសម្រាប់ដាស់គ្រប់យ៉ាង |God Keatha Athan for waking up everything

ព្រះគាថានេះប្រើសម្រាប់ដាស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ៍គ្រប់យ៉ាង។
God Keatha This is used to wake up all the sacred objects.

#MML143856#ព្រះគាថាដាស់ស្មារតី#ព្រះគាថាដាស់អង្គប្រាណ

#បាលីចងខ្សែធ្វើកថា-Bali tied the

#ព្រះគាថាមូរកថា-God Scroll down Paragraph

#ព្រះគាថាដាស់ខ្សែ កថា ឬកន្សែងយ័ន-God says he wipes a string or a towel


#របៀបមូរកថាធ្វើខ្សែកពាក់-How to Make a

#របៀបពាក់ខ្សែកថាឬខ្សែចង្កេះ-How to wear a necklace or a belt

#ព្រះគាថាដាស់អង្គប្រាណ- God awakens the

#ព្រះគាថាដាស់ស្មារតី-God awakens the

#ព្រះគាថាដាស់ស្មារតី-God awakens the

#ព្រះគាថាលើកអាវតេជះពាក់-God Lift Shirts

#ព្រះគាថាលើកខ្សែកថាពាក់- God wears a necklace

#ព្រះគាថាសំកាំងចក្រវាឡ-God hovers over the

#ព្រះគាថាមហាសន្ធាប់ចក្រវាឡ- God the Great

#ព្រះគាថារាជសីហ៏ប្រមូលសិល្ប៏-GodThe Emperor Collect

#ព្រះគាថាលើកកម្លាំងគោ-Preah Keatha raises the strength of a cow


#ព្រះគាថាលើកកម្លាំង- God gives us strength

#គាថាស្តេចរាជសីហ៏មហាអំណាច |Keatha Sdach Reachsey Super power


#ព្រះគាថាសន្ទុះរាជសីហ៏-God Momentum royalty

#ព្រះគាថាសន្ទុះហនុមាន្យ-God says that momentum is

#ព្រះគាថានាងគង្ហីងព្រះធរណី-God She Pearl God

#ព្រះគាថាជាលោ-God is

#ព្រះគាថាមហាសំកោក-God Great

#គាថាមហាទម្ងន់ |Keatha Great Weight

#ព្រះគាថាមហាទម្ងន់ដង្កាប់ដែក- God said the weight of iron

#គាថាមហាទម្ងន់ដង្កាប់ដែក-God Great The weight is iron

ឆានែល MML143856 បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ចែករំលែកចំណេះដឹង អត្ថបទព្រះធម៌ និង មន្តអាគមន៏បុរាណរបស់ដូនតាខ្មែរសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់ និងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងផ្នែកឱសថបុរាណដើមឈើ និងវិជ្ជាសិល្បិ៍សាស្រ្តមួយចំនួន ព្រមទាំងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងផ្សេងៗ។
Channel MML143856 was created for the purpose of sharing knowledge texts scriptures and ancient magic of Khmer ancestors for the next generation to preserve and share knowledge of traditional medicine, trees and some arts as well as share knowledge Other.
Категория
Симуляторы
Комментариев нет.